Regulamin zajęć sportowo-rekreacyjnych SPORT-MASTER

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26.08.2022 i określa warunki uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez firmę SPORT-MASTER Monika Raszke-Strużyk Mateusz Strużyk S.C. NIP 9581683501, ul.Płk.Dąbka 26a, 81-107 Gdynia

Wypełnienie formularza zapisów i akceptacja regulaminu jest równoznaczna z deklaracją uczestnictwa na rok szkolny 2022/2023 od momentu zapisu do 23 czerwca 2023.


I Zapisy na zajęcia
 1. Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.sport-master.info/zapisy

 2. Zapisu na zajęcia dokonuje rodzic lub opiekun prawny dziecka.

 3. Tylko zapisane i zaakceptowane online osoby mogą wziąć udział w zajęciach.

 4. Po akceptacji zapisu uczestnik otrzyma od organizatora link do rejestracji w systemie ActiveNow, za pośrednictwem którego odbywać będą się płatności za zajęcia, zgłaszanie i odrabianie nieobecności oraz dostęp do kalendarza zajęć.

 5. Pierwsze zajęcia, w których weźmie udział uczestnik są niezobowiązujące. Aby wziąć udział w kolejnych zajęciach należy opłacić dany miesiąc (pierwsze zajęcia wchodzą do rozliczenia). Osoby, które nie dokonają opłaty przed kolejnymi zajęciami zostaną usunięte z grupy. Wyjątek stanowią zajęcia łączone gimnastyka+taniec odbywające się 2x w tygodniu, gdzie uczestnicy mogą wziąć niezobowiązujący udział zarówno w treningu z gimnastyki jak i z tańca.

 6. W przypadku dokonania zapisu i niemożności wzięcia udziału w pierwszych nadchodzących zajęciach należy zaznaczyć w systemie ActiveNow nieobecność. Miejsce w grupie zostanie przytrzymane maksymalnie do następnych zajęć

 7. Jeżeli zapisany i zaakceptowany uczestnik nie weźmie udziału w pierwszych nadchodzących zajęciach ani nie zgłosi nieobecności w systemie ActiveNow zostanie usunięty z grupy.


  1. Płatności za zajęcia
 8. Płatności za zajęcia będą dokonywane wyłącznie internetowo za pośrednictwem systemu płatności internetowych Tpay w panelu użytkownika w ActiveNow.

 9. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uiszczania opłat z góry do 10ego każdego miesiąca.

 10. Dokładny harmonogram opłat jest dostępny w panelu użytkownika w ActiveNow.

 11. Opłaty są naliczane w zależności od ilości treningów w danym miesiącu.

 12. W przypadku niedokonania płatności w terminie bez podania przyczyny organizatorowi, uczestnik może zostać usunięty z listy.

 13. Osoby chcące otrzymać fakturę muszą zgłosić ten fakt przed dokonaniem płatności.

 14. Dla rodzeństwa zostanie przypisana zniżka miesięczna 20zł za zajęcia kolejnego dziecka.

 15. Opłaty za zajęcia są stałe, bez względu na ilość nieobecności.

 16. Organizator nie zwraca należności za odbyte zajęcia, podczas których uczestnik był nieobecny.

 17. Każdą nieobecność uczestnik może zgłosić przed rozpoczęciem zajęć w panelu użytkownika w ActiveNow. Zgłoszone nieobecności można odrobić z inną dostępną grupą do końca roku szkolnego. Nieodrobione nieobecności nie są podstawą do zmniejszenia opłat lub zwrotu pieniędzy.


  1. Rezygnacja z zajęć
 18. Uczestnik może zrezygnować z zajęć bez ponoszenia kosztów za kolejny okres rozliczeniowy, jeśli złoży mailowo na adres sport-master@wp.pl pisemną rezygnację przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, czyli przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.

 19. Za miesiąc, w którym składana jest rezygnacja uczestnik ponosi pełen koszt.


  V Zajęcia
 20. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem zajęć grupy, do której został zapisany uczestnik.

 21. Dni i godziny zajęć oraz dni wolne od zajęć są widoczne w panelu użytkownika w ActiveNow.

 22. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach (także tych pierwszych niezobowiązujących) musi posiadać ubezpieczenie NNW. Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie nieszczęśliwe wypadki narażające życie i zdrowie, następstwa kontuzji sportowych, koszty leczenia oraz ratownictwa. Warto rozważyć również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobach i mieniu powstałe w trakcie zajęć sportowych.

 23. Organizator i trener prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe nie z ich winy następstwa nieszczęśliwych wypadków u dziecka w trakcie zajęć czy z powodu wykonywania ćwiczeń sportowych.

 24. Zapisane dzieci nie mogą posiadać przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zadeklarowanych zajęciach.

 25. Uczestnik zobowiązany jest do podawania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu.

 26. Dzieci biorące udział w zajęciach muszą mieć związane włosy, odpowiedni strój do ćwiczeń, być zaopatrzone w wodę.

 27. W niektórych bardziej zaawansowanych grupach uczestnicy muszą posiadać swoje przybory do ćwiczeń, np. skakanka, napalcówki. O konieczności zakupu sprzętu decyduje trener.

 28. Program zajęć tworzony jest przez Organizatora z uwzględnieniem poziomu i możliwości grupy.

 29. Zajęcia prowadzone są przez trenerów posiadających stosowne i wymagane kwalifikacje.

 30. Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca i czasu odbywania zajęć z przyczyn organizacyjno-losowych.

 31. Organizator zastrzega prawo odwołania zajęć w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodu braku możliwości zapewnienia zastępstwa za trenera. Odwołane zajęcia mogą zostać odrobione w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora lub odliczone od opłat.


  1. Informacje dodatkowe
 32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

 33. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia i po ich zakończeniu ponosi rodzic lub opiekun prawny.

 34. Wejście na salę odbywa się tylko i wyłącznie w obecności trenera.

 35. Osoba prowadząca zajęcia odpowiada za dzieci tylko podczas trwania zajęć.

 36. W przypadku spóźnienia po odbiór dziecka rodzic/opiekun prawny może poinformować bezpośrednio osobę prowadzącą zajęcia, nr trenera jest dostępny w aplikacji ActiveNow.

 37. W przypadku niemożności prowadzenia zajęć, np. z powodu Covid-19 opłaty za zajęcia zostaną wstrzymane.

 38. Uczestnictwo w pokazach/zawodach wiąże się z dodatkowymi kosztami, które ponoszą uczestnicy (opłata startowa, strój, koszty wyjazdu).


  1. Reklamacje
 39. Wszelkie reklamacje kierować należy mailowo na adres sport-master@wp.pl

 40. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, adres zamieszkania, podanie przyczyny złożenia reklamacji.

 41. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 42. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w odpowiedzi mailowej.

 43. Reklamacja, do momentu jej rozpatrzenia, nie zwalnia z obowiązku dokonywania dalszych deklarowanych opłat.

 44. Reklamację należy złożyć do końca każdego miesiąca, którego ona dotyczy.

 45. W sprawach nieunormowanych regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne kwestie sporne rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a dopiero po wyczerpaniu tej drogi, przez sąd.


  1. Polityka RODO
 46. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka biorącego udział w zajęciach oraz swoich danych na czas wykonywania niniejszej umowy.

 47. Administratorem danych osobowych jest organizator. Dane będą przetwarzane w miejscach prowadzenia zajęć oraz w systemie komputerowym organizatora oraz będą udostępniane trenerom w celu realizacji zajęć.

 48. Organizator zastrzega prawo do utrwalania i publikowania wizerunku dziecka uczestnika w mediach społecznościowych, a uczestnik powyższe przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę.

 49. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.Urz. UEL 119), Uczestnik posiada prawo żądania od organizatora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 50. Dane uczestnika i jego dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.